Författararkiv

Så kan Sverige klimatanpassas – Ny rapport från SMHI

Arbetet med klimatanpassning i Sverige bör bedrivas långsiktigt, samordningen mellan olika aktörer behöver förbättras, samtidigt som roller och mandat förtydligas. Det är huvudslutsatser i en ny SMHI-rapport som presenterar en rad förslag för hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas i fortsättningen. If och andra försäkringsbolag har bidragit till rapporten avseende näringslivets roll i klimatanpassningarbetet.

När klimatet förändras påverkas människor och deras egendom, företag, kommunal och statlig verksamhet, vilket gör att såväl myndigheter, kommuner, företag som enskilda fastighetsägare måste agera. Ökade problem med översvämningar, värmeböljor, ras ocBrusten damm till bloggenh skred är bara några exempel på vad Sverige behöver rustas för.

Viktiga slutsatser i utredningen

Utredningens viktigaste slutsatser för fortsatt arbete är att lagar och regler behöver ses över, och även att roller och ansvar, liksom strategier och mål, måste göras tydliga. Det behövs fortsatt forskning och kunskapsförsörjning på området. Finansieringsfrågor bör också ses över.

En nationell strategi föreslås

Andra förslag i rapporten handlar exempelvis om att stärka kommunernas arbete med klimatanpassning. Kommunerna föreslås få mer resurser. En utredare bör ta fram förslag på hur detta kan kombineras med längre ansvarstider vad gäller skadeståndsansvar för översvämning, ras, skred och erosion. Även möjligheten till nationell styrning när det är av riksintresse bör utredas.

Länsstyrelsernas uppdrag att samordna klimatanpassning regionalt föreslås bli permanent, liksom att SMHIs nationella kunskapscentrum för klimatanpassning får långsiktig finansiering.  Utredningen föreslår också att regeringen tar fram en nationell strategi.

Miljöministern kommenterar

”SMHIs rapport belyser bland annat vikten av att tydliggöra roller och ansvar i samhället, tillgängliggöra den kunskap som finns och anpassa lagar och regelverk. Rapporten kommer att bidra till att utveckla det nationella arbetet med klimatanpassning. Regeringen och Regeringskansliet ska nu analysera SMHI:s rapport och se vilka bedömningar och förslag som myndigheten gör för anpassning i olika delar av samhället.”

If delar i hög grad utredarnas slutsatser som bla går ut på att mer förebyggande klimatanpassning visserligen kommer att kosta mer pengar, men att det är samhällsekonomiskt lönsamt – eftersom klimatorsakade olyckor, såsom översvämningar och stormskador, annars kommer att kosta så mycket mer.

Annonser

mars 6, 2015 at 11:42 f m 1 kommentar

Arbetsskadeförsäkringen måste förbättras på många områden

Det finns många allvarliga brister i dagens arbetsskadeförsäkring. Det menar Arbetsskadekommissionen i sin slutrapport som presenterades igår. Ordförande för kommissionen har varit Riksdagsledamoten Björn von Sydow, där även bland andra Ifs VD Torbjörn Magnusson ingått.
Det var i november 2010 som Arbetsskadekommissionen fick i uppdrag av Svensk Försäkring att granska dagens system för arbetsskadeförsäkring och föreslå hur en förbättrad arbetsskadeförsäkring kan utformas.

Här är några av bristerna i dagens system som pekas ut:

Kvinnors och mäns arbetsskador bedöms olika. Som exempel på ett svårtolkat och ofta omtvistat område när det gäller olycksfall i arbetet tar kommissionen upp tunga lyft i vården, som sällan betraktas som olycksfall. Vårdyrken domineras som bekant av kvinnor och mer forskning behövs inom detta område.

Försäkringen är inte rättssäker. Beslutsunderlagen vid utredningar om arbetsskada är många gånger otillräckliga, särskilt vid avslag. Bla ges förslag till att införa en lista över arbetssjukdomar.

Alla arbetstagare har inte samma försäkringsskydd mot arbetsskador. Tio procent av arbetstagarna står idag utanför kollektivavtalat arbetsskadeskydd. Därför bör en obligatorisk arbetsskadeförsäkring övervägas.

Arbetsgivare har svaga ekonomiska drivkrafter att investera i arbetsmiljön. Här nämns möjligheten att införa riskdifferentierade försäkringspremier.

I uppdraget ingick att undersöka hur man kan utforma en arbetsskadeförsäkring som minskar antalet skador i arbetet, ger snabbare och bättre rehabilitering och leder till bättre samordning mellan alla inblandade aktörer.
Man har också värderat olika former av huvudmannaskap för försäkringen bla möjligheten till mer inslag av privat försäkring. Dessutom har en omfattande analys av våra nordiska grannländers arbetsskadesystem gemoförts för att kunna belysa för- och nackdelar jämfört med det svenska systemet.

En viktig fortsättning för kommissionen blir nu att överföra sitt omfattande arbete till den pågående parlamentariska Socialförsäkringsutredningen. Vi ser med spänning fram emot den fortsatta politiska diskussionen kring arbetsskadeförsäkringens utformning i framtiden. If har stor erfarenhet av detta försäkringsområde eftersom vi också är verksamma i Finland, Norge och Danmark där arbetsskadeförsäkringen helt eller delvis drivs av privata försäkringsbolag

september 5, 2012 at 12:52 e m Lämna en kommentar

If stöder forskning kring klimatanpassning

Kampen för minskade utsläpp av klimatgaser måste förstås fortsätta. If är medlem i organisationen ClimateWise och har också undertecknat ett aktuellt upprop kring det sk tvågradersmålet. Men det blandade resultatet från FNs klimatkonferens i Durban aktualiserar också behovet av anpassning till ett förändrat klimat.

SMHI sammanfattade nyligen årets orkansäsong som inte var exceptionell men där bla orkanen Irene vållade stora skador i USA. I ett internationellt perspektiv har även översvämningskatastrofen i Thailand varit mycket allvarlig och faktiskt påverkat en del svenska företags verksamheter där.
2011 var också ett av de mest översvämningsdrabbade åren i Norden med stora skador i Danmark,  Norge och Sverige. Idag påpekade dessutom SGI behovet av att minska riskerna för jordskred på DN debatt.

Det krävs således stora insatser för att göra stater och samhällen mer robusta för att möta utmaningarna från den pågående klimatförändringen. Detta gäller definitivt även Sverige och våra grannländer. Det har också igångsatts många goda initiativ genom olika myndigheters och kommuners arbete.

Men även näringslivet måste hjälpa till.
Redan 2009 startade fyra av nordens ledande försäkringsbolag en diskussion kring hur försäkringsbranschen skulle kunna bidra till ökad aktivitet i klimatarbetet. Detta ledde så småningom fram till ett gemensamt initiativ i en debattartikel som publicerades i några av nordens ledande affärstidningar och i Sverige på Newsmill. En punkt handlade om ett löfte att stötta nordisk klimatforskning med ett belopp som motsvarade en krona per tecknad hemförsäkring. Efter noggrann beredning har bolagen beslutat att tilldela medlen till ett forskningscenter inom det nordiska sk Toppforskningsinititativet. Forskningscentret har namnet NORD-STAR som står för ”Nordic Strategic Adaptation Research”. Vi ser mycket positivt på detta samarbete som kommer att pågå till 2014.

december 22, 2011 at 1:16 e m Lämna en kommentar

Välbesökt seminarium om välfärdens framtida finansiering

Igår arrangerade If ett frukostseminarium med huvudtemat ”Välfärden framtida finansiering”. Huvudtalare var Per Borg, fd statssekreterare(s), som på senare tid varit starkt engagerad i frågor rörande finansiering av välfärden kanske främst vård- och omsorgssektorn. För ett drygt år sedan ledde han också de omtalade ”Borg-kommisssionen”. Per Borgs tankar handlar om hur Sverige i framtiden ska kunna bevara och utveckla välfärdstjänsterna när antalet äldre ökar samtidigt som människors efterfrågan på denna typ av tjänster ökar. Svaret enligt Per Borg är en kombination av offentlig och privat finansiering eftersom utrymmet för skattehöjningar är begränsat. Det finns också möjlighet till förbättrad effektivitet inom sjukvården och man kan dessutom omfördela offentliga utgifter och därmed prioritera vårdsektorn på bekostnad av tex vissa socialförsäkringar.

Flera svenska försäkringsbolag inklusive If erbjuder redan idag ett antal försäkringsprodukter som kompletterar de offentliga välfärdssystemens försäkringar. Detta gäller även sjukvårdsområdet där privata sjukvårdsförsäkringar på senare år haft en snabb tillväxt. För If är det viktigt att bidra till att det förs en sund debatt kring dessa frågor och Per Borg är en utmärkt representant för detta.

Läs mer om finansiering av välfärden i dagens DN  och Expressen.

oktober 5, 2011 at 7:57 f m Lämna en kommentar

Försäkring i samhällets tjänst

Så här frampå höstkanten brukar de stora återförsäkringsbolagen rapportera om naturkatastrofer och andra stora skadehändelser. I år uppmärksammas dessutom tioårsminnet av terrorattacken mot World Trade Center(WTC).
Redan nu kan konstateras att 2011 kommer att bli det näst mest kostsamma året någonsin för försäkringsindustrin. Det beror främst på ovanligt många och stora jordbävningar. Återförsäkringsbolaget Swiss Re rapporterar att första halvårets försäkrade storskador globalt uppskattas till en kostnad på ca USD 70 miljarder, vilket är mer än dubbelt så mycket som föregående år. 26000 människor har omkommit varav de flesta i samband med jordbävningen i Japan. Detta är mycket dyster läsning och det blir ju inte bättre av att orkansäsongen i Karibien och Nordamerika just startat. Kostnaderna för den senaste allvarliga orkanen Irene finns heller inte med i ovanstående siffror men uppskattas i dagsläget till ca USD 2,5 miljarder.

Positivt är dock att försäkringsbranschen har kunnat leva upp till sina förpliktelser i samband med dessa skador. Den privata försäkringsbranschen har också flyttat fram sina positioner det senaste årtiondet bla beroende på staters ökade insikt om privata försäkringars positiva effekter på samhällsutvecklingen.
Tex sker en ökning privata försäkringslösningar mot naturskador på flera håll i världen. Förutom tillgång till ökad kapacitet hos försäkringsbolagen beror detta på att statliga lösningar saknar möjlighet till riskdifferentiering vilket medför att skattebetalare i lågriskområden subventionerar högriskområden. Dessutom saknas möjligheten att använda varierande pris som drivkraft för att förebygga skador.

I Sverige har vi sedan länge ett bra skydd mot olika naturskador inkluderat i hem/villaförsäkringarna. Men i vårt grannland Finland pågår fn en utveckling mot ökat privat försäkringsskydd vid översvämningar. En ny lag kring detta införs 2014 men If har som första bolag infört det nya försäkringsskyddet redan i år.

september 22, 2011 at 8:04 f m Lämna en kommentar

Framtidens risker – nanomaterial?

Temat för Ifs årskrift 2011 är Framtidens risker. Att identifiera och övervaka utvecklingen kring framtida risker är förstås viktigt för hela försäkringsbranschen. Främsta skälet är att försöka förebygga skador och minska mänskligt lidande. Det är också viktigt för ekonomin i ett försäkringsbolag eftersom skador och därmed kostnader kan bli synliga långt efter det att försäkringar tecknats. Det historiskt viktigaste exemplet på detta är asbestrelaterade skador där människor som exponerats för asbest fått svåra hälsoproblem många år efter själva exponeringstillfället.
Idag diskuteras bla möjliga risker med nanomaterial. Nano handlar om material med små beståndsdelar, från 1 till 100 nanometer. En nanometer är en miljarddels meter. Nanotekniken kommer att ge fantastiska möjligheter till utveckling av tex nya läkemedel, effektivare diagnostik och snabbare datorer. Redan idag används nanomaterial till de mest skiftande ändamål. Samtidigt vet vi för lite om riskerna kopplade till nanotekniken. If kommer därför att fortsätta att följa utvecklingen inom detta område.

juni 27, 2011 at 8:19 f m Lämna en kommentar

Ny film – samma sång!

Stevie Wonders skiva Innervisions från 1973 med hiten Don't you worry bout a thing, som är med i Ifs reklamfilmer.

I dagarna lanserar If en ny reklamfilm under temat “skadehantering som den borde vara”. Sången i filmen, ”Don’t you worry bout a thing”, är dock densamma som tidigare men framförs i en ny version. Den är skriven av Stevie Wonder och fanns med på hans album Innervisions från 1973.

Stevie Wonder hade funnits med i soul-eliten ganska länge innan denna skiva. Han var mycket ung när han under artistnamnet Little Stevie Wonder slog igenom på 60-talet. I Sverige blev han första stora hitlåt ”I was made to love her” 1967. I mitt tycke blev dock Innervisions starten på Stevies breda genombrott som kulminerade med dubbelalbumet Songs in the key of life, ett par år senare.

Stevies musik passade på många sätt perfekt för 70-talet eftersom den musikaliska kvaliteten alltid var hög samtidigt som många av hans texter var djupt samhällsengagerade. Dessutom var de lite tuffare låtarna perfekta för dansgolvet under denna diskoera.

Jag själv var 18 år när Innervisions släpptes och sprang genast och köpte plattan. Först fångades jag av låtarna ”Living for the city” och ”Higher ground” men ganska snabbt började de mer finstämda spåren etsa sig fast. Den bästa sången i den genren var ”DON’T YOU WORRY BOUT A THING”… Jag älskar fortfarande den låten.

Mats Nordenskjöld, 1955-04-11

juni 10, 2011 at 10:46 f m Lämna en kommentar

Äldre inlägg


Vi som bloggar

Mats Nordenskjöld
Samhällschef på If. Särskilt intresserad av klimatfrågor och återförsäkring.

Caroline Uliana
Ifs informationschef och stolt initiativtagare till ungdomsstipendiet Ifs Säkerhetsnål.

Daniel Claesson
Pressansvarig på If med en bakgrund inom politiken. Brinner för vardagstrygghet.

Senaste inläggen


%d bloggare gillar detta: